Hvordan det hele begyndte

I foråret 1978 mødtes to københavnske advokater, advokat Annette Fabricius-Bjerre og advokat Merete Cordes, for at drøfte de praktiske muligheder for at iværksætte en gratis, mundtlig retshjælp, som på en enkel, lettilgængelig og administrerbar måde kunne opfylde almindelige menneskers behov for juridisk hjælp i dagligt forekommende juridiske anliggender, - og samtidig medvirke til at mere positivt syn på advokatstanden, som netop i det forår havde været ude for megen negativ omtale i medierne.

En sådan hjælp - gratis, mundtlig og til alle, uanset indtægt, som var den grundlæggende idé for de to initiativtagere - var et ukendt begreb i advokaterhvervet, ligesom det fortsat er det i andre liberale erhverv, og der måtte derfor udveksles mange tanker og idéer om dette projekt, inden de to advokater var klar til at indkalde til stiftende generalforsamling i foreningen Københavnske Advokaters Retshjælp, den 8. august 1978, hvor ca. 25 advokater mødte op, medens yderligere 25 advokater forud havde givet positivt tilsagn om deltagelse i foreningens arbejde.

Med entusiasme, idealisme og virkelyst stiftedes foreningen, som straks fik til huse i foreningens nuværende lokaler i "Kringlegangen", - den lille, hyggelige gennemgang fra Gråbrødretorv 17 til Valkendorfsgade, hvor en af initiativtagerne i det første halve år som en prøve på idéens bæredygtighed stillede sit lokale gratis til rådighed for foreningens arbejde, som skulle bestå i på en uformel og lettilgængelig måde at yde gratis juridisk, mundtlig rådgivning til alle uanset indkomst.

Rådgivningen skulle ydes af foreningens medlemmer på skift, og det besluttedes at holde åbent to aftener om ugen fra kl. 17 til 19, og i det første halve års prøvetid måtte hvert medlem udover sin egen arbejdsindsats også bære udgiften til el, varme og rengøring med 100 kr. månedlig.

Allerede i september 1978 kunne rådgivningen begynde, og initiativet blev meget positivt modtaget og fik stor medieomtale. Folk strømmede til rådgivningsaftenerne, og foreningens medlemmer følte, at der virkelig var skabt en varig løsning på et stort og hidtil udækket behov.

Initiativet blev fulgt op af advokater overalt i landet, således at der nu er ca. 125 fungerende advokatvagter, som arbejder efter stort set de samme principper, som er gældende for Københavnske Advokaters Retshjælp, - i daglig tale kaldet Advokatvagten.